Handelsbetingelser

1. Aftalens indgåelse og anvendelsesområde
1.1 Disse vilkår finder anvendelse pa brugen af tjenester (“Tjenesterne”), der udbydes af Indicium by Bounty IVS (“Udbyderen”) via websitet www.amenu.dk. Brugere som benytter Tjenesterne, benævnes i det følgende “Kunden”. Nærværende vilkår og betingelser benævnes i det følgende “Aftalen”.
1.2 Aftalen regulerer ethvert forhold mellem Kunden og Udbyderen.
1.3 Ved at klikke “jeg accepterer”, accepterer Kunden Aftalens vilkår og at benytte Tjenesterne i overensstemmelse hermed.
1.4 Kunden skal være fyldt 18 år og være myndig.

2. Ændringer i Aftalens vilkår
2.1 Udbyderen forbeholder sig ret til løbende at andre Aftalens vilkår, herunder til at andre eller indføre gebyrer eller betalinger for Tjenesterne. Alle ændringer af Aftalen vil blive offentliggjort på startsiden (www.amenu.dk) samt varslet ved en e-mail til Kunden. Nye og ændrede vilkår for Aftalen vil træde i kraft og være gældende for alle Tjenester samt forholdet mellem Kunden og Udbyderen 4 uger efter den dag, hvor de er offentliggjort og meddelt Kunden. Ændringer, der udelukkende forbedrer Kundens retsstilling kan dog træde i kraft straks.
2.2 Såfremt Kunden ikke ønsker at fortsatte Aftalen under de nye eller ændrede vilkår, er Kunden berettiget til uden varsel at opsige Aftalen og ophøre med brugen af Tjenesterne, såfremt meddelelse herom afgives til Udbyderen pr. e-mail til support@amenu.dk inden de nye eller ændrede vilkår træder i kraft.

3. Aftalens gyldighedsperiode, opsigelse og ophævelse
3.1 Aftalen træder i kraft, nar Kunden har accepteret Aftalens vilkår. Aftalen indgås på ubestemt tid.
3.2 Aftalen kan opsiges af begge parter med fire ugers varsel. Kundens opsigelse af Aftalen skal ske ved meddelelse pr. e-mail til support@amenu.dk med angivelse af ordrenummer.
3.3 Ved Aftalens ophør ophører Kundens ret til at benytte Tjenesterne, og Kundens data og adgangsrettigheder slettes. Efter Aftalens ophør er Udbyderen ikke forpligtet til at videresende e-mails eller lignende til Kunden eller på anden måde at stille data eller andet til rådighed for Kunden.
3.4 Eventuelle restbeløb refunderes ikke.


4. Fortrydelsesret for forbrugere
4.1 Såfremt Kunden er forbruger (i overensstemmelse med den danske forbrugeraftalelovs definition heraf), har Kunden ret til at træde tilbage fra Aftalen indenfor en frist på 14 dage fra Aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis Kunden tager Tjenesterne i brug. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse herom pr. e-mail til support@amenu.dk.

5. Brug af Tjenesterne
5.1 Efter accept af Aftalens vilkår er Kunden berettiget til at benytte Tjenesterne til alle lovlige formal. Kundens ret til at benytte Tjenesterne er personlig og kan ikke overdrages, udlånes eller på anden vis stilles til rådighed for tredjemand. Adgangen til at anvende Tjenesterne giver ikke Kunden nogen form for ejendomsret til ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Tjenesterne, og Kunden må kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder, i det omfang det er nødvendigt for at anvende Tjenesterne som forudsat i denne Aftale.
5.2 Kunden er i forbindelse med brug af Tjenesterne til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning. Kunden må således ikke ved anvendelse af Tjenesterne (i) kranke Udbyderens eller tredjemands ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, (ii) opfordre til eller deltage i strafbare handlinger, (iii) udbrede eller offentliggøre materiale af racistisk, diskriminerende, pornografisk eller truende indhold, (iv) hacke eller udbrede vira eller lignende skadelige programmer, (v) andre eller gore indgreb i Udbyderens Tjenester, programmer eller script, eller (vi) på anden made handle i strid med gældende lov eller ret.
5.3 Kunden er erstatningsansvarlig for enhver skade, der matte opstå som følge af Kundens brug af Tjenesterne. Såfremt Kunden uanset bestemmelsen i punkt 5.1 stiller sin adgang til at benytte Tjenesterne til rådighed for tredjemand, er Kunden ligeledes ansvarlig for skade, der måtte opstå som følge af denne tredjemands brug af Tjenesterne.
5.4 Kunden skal straks meddele Udbyderen ethvert tilfælde af uautoriseret brug af Kundens adgangsrettigheder hos udbyderen pr e-mail til support@amenu.dk.

6. Opsætning – Driftsforstyrrelser
6.1 Kunden er selv ansvarlig for opsætningen af sit hardware og andet udstyr til anvendelse og udnyttelse af Tjenesterne. Udbyderen er berettiget til med to ugers varsel at andre i Tjenesternes tekniske specifikationer. Tekniske ændringer vil blive varslet på startsiden (www.amenu.dk) samt ved en e-mail til Kunden.
6.2 Udbyderen tilstræber, at Kunden til enhver tid skal have fejlfri adgang til Tjenesterne, og at driftsforstyrrelser begrænses mest muligt. Udbyderen garanterer dog ikke uafbrudt, fejlfri eller kontinuerlig adgang til Tjenesterne, og Kunden accepterer således, at Tjenesterne undtagelsesvis kan vare utilgængelige, det vare sig planlagt eller utilsigtet. Udbyderen er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af mangelfuld eller manglende adgang til Tjenesterne.
6.3 Kunden er selv ansvarlig for at oprette og opbevare kopier af al data, der måtte gå tabt i forbindelse med anvendelse af og/eller fejl ved Tjenesterne.
6.4 Trafikbegrænsninger er sat på følgende produkter:

  • Basis – 1000 forespørgsler/dag
  • Professionel – 3000 forespørgsler/dag
  • Premium – 5000 forespørgsler/dag


7. Betaling
7.1 Betaling for Tjenester sker via www.amenu.dk med kreditkort. Så snart betaling for bestilte Tjenester er registreret i betalingsgatewayen modtager kunden en e-mail med kontooplysninger, og når kontoen derefter er aktiveret, kan Tjenesterne benyttes.
7.2 Så længe Kunden er bruger på/af amenu.dk, skal Kunden give Udbyder gyldige kreditkortoplysninger og give Udbyder tilladelse til at trække det periodegældende beløb for den valgte abonnement. Kreditkort oplysninger kan opdateres hvis nødvendigt, f.eks ved nyt kort. Kundens abonnement debiteres automatisk forud for den valgte periode. Evt. ekstra services udover det løbende abonnement købes forud for brug af den ekstra service og kan kun ske i forbindelse med et abonnement.
7.3 En komplet liste over priser på Tjenesterne kan findes på [Link til produkter].

8. Kundens friholdelse af Udbyderen
8.1 I det omfang relevant lovgivning og/eller retspraksis tillader det, skal Kunden friholde Udbyderen og dens medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Kundens anvendelse af Tjenesterne.

9. Udbyderens ansvarsbegrænsning
9.1 Udbyderen er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data, eller i øvrigt nogen form for indirekte tab hos Kunden.
9.2 Udbyderen er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, som kan henføres til fejl, udstyr mv., der ejes eller drives af en anden udbyder, operator, leverandør eller lignende.
9.3 Udbyderens erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb, Kunden matte have betalt til Udbyderen under denne Aftale, uanset tabets årsag eller karakter.
9.4 Udbyderens ansvar efter denne Aftale bortfalder, såfremt Aftalens opfyldelse umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Udbyderens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndigheds påbud eller andre force majeure-lignende omstændigheder.

10. Sikkerhed og følsomme data
10.1 Kunden er indforstået med og accepterer, at Udbyderen fra tid til anden vil sende nyhedsmails til den af Kunden hos Udbyderen oprettede e-mailadresse med oplysning om ændringer og optimering af Tjenesterne og/eller med tilbud vedrørende nye eller eksisterende Tjenester m.v.
10.2 Der er på Udbyderens server installeret live opdateret virus beskyttelse samt spam filter.

11. Tvister
11.1 Alle tvister, som måtte udspringe af nærværende Aftale, skal afgøres efter dansk ret ved København Byret og/eller Sø- og Handelsretten.